Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen Merilta Design en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door Merilta Design schriftelijk zijn vastgelegd.

2 Offerte
2.1 Merilta Design biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
2.2 Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Merilta Design. Zowel de opdrachtgever als Merilta Design dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

3 Onderhoudscontracten
3.1 Merilta Design biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.
3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Merilta Design. Zowel de opdrachtgever als Merilta Design dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.3 Zowel de opdrachtgever als Merilta Design behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beŽindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

4 Ontwikkeling producten
4 .1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever accoord gegaan is.
4 .2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan Merilta Design worden toegezonden.
4 .3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat Merilta Design uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

5 Oplevering
5 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.
5 .2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan Merilta Design.
5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van Merilta Design is bijgeschreven.
5.4 Merilta Design kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever Merilta Design voorziet van de technische informatie van diens host.

6 Betaling
6 .1 Facturering geschiedt 50% na accoord van de offerte en 50% na gereedkoming van het product (dus vůůrdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).
6 .2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.
6 .3 Merilta Design hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt Merilta Design zich het recht voor de opdracht te staken.
6 .5 Voor webhosting en domeinnaamregistratie betaalt de opdrachtgever aan de hostingprovider.

7 Copyright
7 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Merilta Design.
7 .2 Merilta Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.
7 .3 Merilta Design behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

8 Vertrouwelijke informatie
8 .1 Merilta Design zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
8 .2 Merilta Design zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door Merilta Design bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.